Alle som bruker KFK-Hallen og KFK-Banen bør lese reglene for bruk av banen og hallen.

Retningslinjer for bruk av KFK-HALLEN og KFK-BANEN

Alle trenere, lagledere og andre som har tilgang til lysanlegg, hall og bane, har ansvar for å påse at bruk av KFK-HALLEN og KFK-BANEN skjer i overenstemmelse med disse retningslinjer.

Overtredelse av retningslinjene kan medføre at klubben kan innskrenke de ansvarliges tilgang til lysanlegg og hall.

All bruk av hall og bane i regi av KFK skal skje med representant for klubben tilstede. Med representant for klubben forstås trener, lagleder eller annen voksen person som har ansvar for aktiviteten.

Trening på kveldstid og i helger må skje med tilbørlig aktsomhet for naboer og andre som ferdes i området rundt anlegget.

Trenere, lagledere og andre som opptrer på vegne av KFK har et ansvar for å påse at de selv og utøverne ikke påfører spilleflatene eller anlegget for øvrig skade. Dette gjelder f.eks. bruk av sigaretter, snus, mat, drikke, isposer, tape osv.

For KFK-HALLEN gjelder følgende:

Utlån av nøkkelkort til hallen bør ikke skje til utøvere under 15 år og skal i alle tilfelle skje innenfor nedenstående rammer.
Nøkkelkort skal ikke overlates til personer som ikke er medlem av KFK.
Hallen skal være lukket for all aktivitet, enten det er i regi av KFK eller ikke, etter kl. 22.30 på hverdager.
På helg skal hallen være lukket fra kl. 21.30.

For KFK-BANEN gjelder følgende:

Lysanlegget skal kun benyttes ved organisert trening i regi av KFK.
Ved trening skal det ikke benyttes lys på mer enn 100 lux.
Ved kampavvikling skal det ikke benyttes lys på mer enn 200 lux.
Mandag til og med torsdag skal lysanlegget være slukket senest kl. 22.15.
Fredag til og med søndag skal lyset være slukket senest kl. 21.30.

Anlegget i sin helhet skal forlates i ryddig og ordnet stand etter at aktiviteten for dagen er avsluttet. Alt lys skal være avslått og alle dører skal være låst.

Relger for bruk av bane og hall